СОЦІАЛЬНИЙ І ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ВАЖЛИВА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД

  • Н.В. Алексєєнко
Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, емоційний інтелект, персонал, кримінально-виконавча служба, професійна діяльність

Анотація

Здійснено теоретичний аналіз неакадемічних видів інтелекту в психологічній науці. Розкрито суть, зміст, поняття та специфіку соціального й емоційного видів інтелекту. Соціальний інтелект розглянуто як пізнавальну специфічну здатність особистості, яка забезпечує успішну взаємодію з людьми. Емо­ційний інтелект охарактеризовано як сукупність ментальних здібностей, знань і компетенцій, котрі дають людині можливість успішно давати раду різним життєвим ситуаціям. Визначено необхідність подальшого емпіричного вивчення цього феномена серед персоналу кримінально-виконавчої служби для успішного впровадження отриманих результатів у їх професійну діяльність.

Посилання

1. Діомідова Н. Теоретичні підходи до визначення емоційного інтелекту / Н. Діомідова // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – 2015. – Т. 4. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/470.
2. Зарицька В. Емоційний інтелект як складова готовності особистості до професійної діяльності / В. Зарицька // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2014. – №. 49. – С. 42–51.
3. Зарицька В. Теоретико-методологічні основи розвитку емоційного інтелекту у контексті професійної підготовки : [монографія] / В. Зарицька. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 304 с.
4. Івашкевич Е. Особливості розв’язання проблеми структури соціального інтелекту майбутнього педагога / Е. Івашкевич, Н. Дика // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика», 22 жовтня 2014 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – Вип. 40–41 (44–45). – С. 173–185.
5. Куницына В. Межличностное общение / В. Куницына, Н. Казаринова, В. Погольша. – СПб : Питер, 2003. – 544 с.
6. Люсин Д. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования ; под ред. Д. Люсина, Д. Ушакова. – М. : Институт психологии РАН, 2004. – С. 29–36.
7. Ляховець Л. Соціальний інтелект: поняття, функції, структура / Л. Ляховець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки, 2013. – № 114. – С. 128–133.
8. Макаревич О. Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв’язок емоційного інтелекту з його формуванням / О. Макаревич // Агросвіт. – 2015. – №. 15. – С. 85–88.
9. Медведєва О. Бачення інноваційності як характеристики середовища проектів та програм розвитку / О. Медведєва, М. Кірнос // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2014. – №. 4. – С. 52–69.
10. Миронюк Є. Розвиток соціального інтелекту як складова професійної компетенції соціальних працівників / Є. Миронюк, Д. Симонок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки, 2014. – № 115. – С. 150–153.
11. Носенко Е. Емоційний інтелект як форма прояву важливої складової особистісного потенціалу – рефлексивної свідомості / Е. Носенко // Вісник Дніпро¬петровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія. – 2012. – №. 20. – Вип. 18. – С. 116–122.
12. Носенко Е. Емоційний інтелект: концептуалізація феномена, ocновні функції : [монографія] / Е. Носенко, Н. Коврига. – Київ : Вища школа, 2003. – 126 с.
13. Попова Т. Теоретичні засади дослідження емоційного інтелекту / Т. Попова, І. Горват-Янушевська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Соціологія. – 2014. – Т. 244, Вип. 232. – С. 63–66.
14. Редько С. Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів / С. Редько // Освітологічний дискурс, 2013. – № 2. – С. 134–143.
15. Руденко С. Социальный интеллект как фактор успешности педагогической деятельности / С. Руденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007.– № 12. – С. 7–12.
16. Сем’ян О. Емоційний інтелект у процесі трудової діяльності / О. Сем’ян // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. – 2014. – №. 5. – С. 78–83.
17. Філіпова І. Емоційний інтелект як засіб успішної самореалізації / І. Філіпова // Соціальна психологія. – 2007. – № 4. – С. 68–79.
18. Філоненко В. Психологічні особливості злочинців-рецидивістів корисливого та насильницького типів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / В. Філоненко. – Х., 2015. – 261 с.
19. Шай У. Интеллектуальное развитие взрослых / У. Шай // Психологический журнал. – 1998.– № 6.– С. 14–28.
20. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) / R. Bar-On// Psicothema.– 2006.– № 18.– P. 13–25.
21. Goleman D. Emotional intelligence / D. Goleman. – New York : Bantam Books, 1995.– 352 p.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
8-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ