ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

  • Л.П. Міщиха Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: особистість, мислення, творчість, творче мислення, інтелект, діяльність

Анотація

У статті піддається аналізу феномен творчого мислення у світлі психологічних знань. Розкриваються особливості та специфіка творчого мислення у структурі зв’язків «мислення» – «творчість»; дається авторське розуміння вищезазначеного феномену

Посилання

1. Березина Т.Н. Тренинг интеллектуальных и творческих способностей. Йога интеллекта. СПб.: Речь, 2010.189 с.
2. Богоявленская Д.Б. «Субъект деятельности» в проблематике творчества. Вопросы психологии, 1999. № 2. С. 35–41.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк. М.: Просвещение, 1991. 93 с.
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2002. 386 с.
5. Любарт Т. Психология креативности. М.: Когито-Центр, 2009. 215 с.
6. Маноха І.П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід: дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01. К., 2002. 462 с.
7. Міщиха Л.П. Психологія творчості: навч. посіб. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 448 с.
8. Міщиха Л.П. Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 400 с.
9. Москалець В.П. Сутність інтелекту, мислення, мовлення, свідомості як психофункціональних данностей. Психологія і суспільство. 2014. С. 114–131.
10. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. 303 с.
11. Психологічна енциклопедія; автор-упорядник О.М. Степанов. К.: Академвидав, 2006. 423 с.
12. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості. К.: ІЗМН, 1996. 236 с.
13. Смульсон М.Л. Інтелектуальний саморозвиток у віртуальному освітньому середовищі: зміна парадигми. URL: http: / lib. iitta. gov. ua /1628/1/ Smulson_Maryna_Lazarivna_Intelektualnyi_samorozvytok_u_virtualnomu_osvitn%27 omu_seredovyschi_zmina_paradygmy.pdf.
14. Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко / за заг. ред. В.О. Моляко. К.: Освіта України, 2008. 702 с.
15. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Х.: Прапор, 2007. 640 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
79-83
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ