ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РИЗИКУ ОСОБИСТОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • І.В. Лантух Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: особистість підприємця, підприємницька діяльність, проблема ризику особистості, характеристика ризику, напрями ризику, корекція ризику особистості

Анотація

У статті розглядається проблема ризику особистості, яка займається підприємницькою діяльністю; розкрито сутність поняття ризику, виділено основні характеристики та напрями ризику як психологічної проблеми.

Посилання

1. Альгин А. Грани экономического риска. Москва: «Знание», 1991. 125 с.
2. Бойчик I. Економіка підприємства: Навч. посібник. Київ: Атіка, 2004. 480 с.
3. Васильков В. Організація виробництва: Навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 524 с.
4. Грабовый П., Полтавцев С. Риски в современном бизнесе. Москва: Аланс, 1994. 259 с.
5. Гриньов А. Організація та управління на підприємстві. Харків: вид. дім «ІНЖЕК», 2004. 329 с.
6. Гриньова В. Державне регулювання економіки. Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2004. 756 с.
7. Иванов Ю. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. X., 2004. 206 с.
8. Корнилова Т. Диагностика мотивации и готовности к риску. Москва, 1997. 378 с.
9. Немцов В., Довгань Л. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. Київ: УВПК Ексоб, 2001. 560 с.
10. Орлов О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. Київ: Скарби, 2002. 336 с.
11. Пачковський Ю. Проблема ризику в підприємництві. Київ: Каравела, 2006. 408 с.
12. Солнцева Г. О психологическом содержании понятия «риск». Вестник Московского университета. Москва, 1999. № 2. С. 14–23.
13. Тарасюк Г., Шваб Л. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. Житомир: ЖДТУ, 2003. 580 с.
14. Тимофеев Т. Классификация видов рисков предпринимательской деятельности. Маркетинг. Москва, 1997. № 6. С. 108–115.
15. Шершньова З. Антикризове управління підприємства. Київ, 2004. 196 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
73-78
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ