ДЕФІНІЦІЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  • О.А. Гульбс Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • О.В. Кобець Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • В.В. Пономаренко Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Ключові слова: свідомість, дефініції свідомості, структура свідомості, когнітивна свідомість, емоційна свідомість, самореалізація, самооцінка

Анотація

Вивчення проблеми свідомості входить до числа найважливіших наукових проблем, тому що свідомість є не тільки фундаментальним, але і граничним поняттям у системі психологічних понять. Філософами, психологами, фізіологами були представлені різні концепції свідомості особистості, проте впродовж тривалого часу поняття свідомості та самосвідомості особистості не мало чіткого визначення й механізму розуміння.

Посилання

1. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1999. 216 с.
2. Акопов Г.В. Проблемы сознания в психологии: учеб. пособие. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 232 с.
3. Бондаренко А.Ф. Основы психологии. Учебник для студентов гуманитарных вузов. К.: Освіта України, 2009. 328 с.
4. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.: 1956. 341 с.
5. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики. М.: Гардарики, 2003. 275 с.
6. Кадыкова Т.А. Особенности динамики ценностных ориентаций студентов-психологов: дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01. Донецк, 2002. 207 с.
7. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 255 c.
8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Наука, 1982. 340 с.
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 416 с.
10. Мясищев В.Н. Сознание как единство отражения действительности и отношения к ней человека. Проблемы сознания. М.: 1966. С. 126–132.
11. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003. 512 с.
12. Столин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 1983. 286 с.
13. Чамата П.Р. Зміст і основні форми прояву самосвідомості // Загальна психологія: хрестоматія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / упоряд. О.В. Скрипченко [та ін.]. К.: Каравела, 2008. С. 33–38.
14. Швалб Ю.М. Целеполагание как феномен сознания. К.: Стилос, 1997. 72 с.
15. Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість: специфіка психологічного явища. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. 2005. № 14. С. 98–106.
16. Schneider Kirk J., May Rollo. The Psychology of Existence: an integrative, clinical perspective. McGrow Hill, Inc., 1995. 330 p.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
36-41
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ