ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ТА ПРОБЛЕМА ТІЛЕСНОСТІ

  • О.І. Василевська Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  • Л.Л. Дворніченко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: психічне здоров’я, психосоматика, тілесність, тіло

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції вивчення проблеми. Розглянуто тілесність як психологічний феномен. Визначено основні аспекти взаємозв’язку психічного і соматичного в цілісному розвитку індивіда.

Посилання

1. Бескова Д., Тхостов А. Телесность как пространственная структура. Психология телесности между душой и телом / науч. ред. В. Зинченко, Т. Леви. Москва: ACT МОСКВА, 2005. С. 236–252
2. Богаченко В. Феномен телесности в аспекте киберкультуры. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Воронкова. Запоріжжя, 2017. Вип. 69 (1).С. 31–36.
3. Васильева О., Филатов Ф. Психология здоровья. Феномен здоровья в культуре, психологической науке
и обыденном сознании. Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005. 480 с.
4. Зинченко В. Психология телесности между душой и телом / науч. ред. В. Зинченко, Т. Леви. Москва: ACT МОСКВА, 2005. 736 с.
5. Леви Т. Психология телесности в ракурсе личностного развития. Психология телесности между душой и телом / науч. ред. В. Зинченко, Т. Леви. Москва: ACT МОСКВА, 2005. С. 410–433.
6. Ложкин Г., Рождественский А. Феномен телесности в Я-структуре старшеклассников и содержании их жизненных проектов. Психологический журнал, 2004, № 2 (25). С. 27–33.
7. Локк Дж. Мысли о воспитании / составители и авторы вступительных статей: А. Сбруева, М. Рысина; наук. ред. И. Мозговой. Хрестоматия по истории педагогики. Часть II: Зарубежная школа и педагогика. СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2006. 432 с.
8. Нерсесянс В. Сократ. Москва: Наука, 1977. 152 с.
9. Павлік Ю. Тілесність: культурні та соціальні інструменти тіла. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 «Психологічні науки». 2013. С. 56–41.
10. Психологічний довідник учителя : в 4 кн. / упоряд. В. Андрієвська. Київ: Главник. Кн. 3. 2005. 96 с.
11. Терлецька Л. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. 150 с.
12. Тхостов А. Психология телесности: монографія. Москва: Смысл, 2002. 287 с.
13. Франкл В. Человек в поисках смысла / пер. с англ. Москва: Прогресс, 1990. 368 с.
14. Фадеєва К.-М. Вимірювання специфічних конструктів тілесності у психології. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип.20. Київ: Логос, 2003. С. 165–171.
15. Язвинська О. Феномен тілесності: теоретичні й практичні дослідження. Суми: Університетська книга, 2012. 302 с.
16. Moseley GL. Gallace А., Spence C. Bodily illusions in health and disease: Physiological and clinical perspectives and the concept of a cortical body matrix. Neuroscience and biobehavioral reviews 2012 Jan: 36 (1). 34–46 S.
17. Mehling W.E. Gopisetty V., Daubenmier J., Price C.J., Hecht M., Stewart A. Body awareness: construct and self-report measures. Published:May 19, 2009. URL:https:// doi/orq/10.1371/ joumal. pone. 0005614.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
31-35
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ