ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІЗ САМОРЕГУЛЯЦІЄЮ ПОВЕДІНКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

  • І.Ф. Аршава Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • К.П. Кутовий Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • І.О. Аршава Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: саморегуляція, саморозвиток, емоційний інтелект, спортсмен

Анотація

У статті проаналізовано особливості зв’язку рівня сформованості емоційного інтелекту із саморегуляцією поведінки юних спортсменів. Представлено теоретичний аналіз понять «емоційний інтелект», «саморегуляція». Емпірично перевірено на вибірці юних спортсменів особливості впливу рівня сформованості емоційного інтелекту на розвиток саморегуляції поведінки. Виявлено, що показники емоційного інтелекту мають позитивний кореляційний зв’язок із загальним показником саморегуляції особистості. Установлено, що досліджувані особи з високим рівнем емоційного інтелекту характеризуються здатністю перебудовувати систему саморегуляції своєї поведінки за умов зміни внутрішніх чи зовнішніх умов

Посилання

1. Аболин Л. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. 264 с.
2. Абульханова-Славская К. Деятельность и психология личности. Москва, 1980. 335 с.
3. Александрова Н., Богданов Е. Эмоциональная саморегуляция и личностные факторы стрессоустойчивости. Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. С. 22–30.
4. Андреева И. Эмоциональный интеллект: Исследования феномена. Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 78–86.
5. Аршава І. Прогнозування емоційної стійкості людини з урахуванням рівнів розвитку емоційного інтелекту. Психіатрія. 2010. № 1. С. 22–27.
6. Бочелюк В., Завацька Н. Психологія спорту. 2-ге вид., перероб. і допов. Сєвєрєдонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 279 с.
7. Данелян П. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и саморегуляции поведения / Личность в меняющимся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. № 12. С.45–51.
8. Дикая Л. Психологическая саморегуляция функционального состояния человека (системно-деятельностный подход). Москва: Институт психологии РАН, 2003. 318 с.
9. Конопкин О. Общая способность к саморегуляции как фактор субъективного развития. Вопросы психологии. 2004. № 2. С. 128–135.
10. Кузікова С. Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці. Суми: МакДен, 2012. 410 с.
11. Максименко С. Ґенеза здійснення особистості. Київ: Вид-во ТОВ «КММ», 2006. 240 с.
12. Моросанова В. Развитие теории осознанной саморегуляции: дифференциальный подход: К 80-летию со дня рождения О.А. Конопкина. Вопросы психологии. 2011. № 3. С. 132–144.
13. Моросанова В., Бондаренко И. Общая способность к саморегуляции: операционализация феномена и экспериментальный подход к диагностике ее развития. Вопросы психологии. 2016. № 2. С. 109–123.
14. Носенко Е., Коврига Н. Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини / Носенко Е. Л., Аршава І. Ф., Кутовий К. П. – Д.: Інновація, 2011. – 178 с.
15. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномена, основні функції: моногр. Київ: Вища школа, 2003. 126 с.
16. Панфілов Ю., Рочняк А. Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів. Теорія практика управління соціальними системами. 2015. № 3. С.57–63.
17. Пирожкова В. Связь уровня эмоционального интеллекта со способностью к саморегуляции поведения в условиях соревновательного стресса на примере игровых видов спорта. Актуальные вопросы современной психологии: материалы II Междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца, 2013. С. 91–93.
18. Семеновских Т., Дуплянкин В. Эмоциональный интеллект и стиль саморегуляции деятельности в подростковом возрасте. Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 5. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/168PVN515.pdf .
19. Goleman D. Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1995 658 р.
20. Mayer J., Salovey P., Caruso D. Emotional intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry. 2004. V. 15. N 3. P. 197–215.
21. Mayer J., Salovey P. Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. Applied and Preventive Psychology. 1995. Vol. 4. P. 197–208.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ