ПСИХІЧНА ДЕПРИВАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ ЇЇ ПСИХІКИ

  • Ю.М. Терлецька
Ключові слова: депривація, психічна депривація, психіка, психічне, функціонування психіки, деструктивний процес

Анотація

У статті доводиться, що психічна депривація людини – це явище її психіки, яке не є психічним станом. За своєю сутністю психічна депривація людини є деструктивним процесом функціонування її психіки, який спричинився недорозвиненням або несформованістю чи руйнуванням певних психічних параметрів через незадоволення суб’єктом тих чи інших потреб, необхідних для його нормальної життєдіяльності та розвитку. За відображенням структурних змін у психіці психічна депривація людини є деструктивною зміною параметрів її психічних процесів, психічних властивостей та психічних утворень, що знижує процес операційно-функціональної дієздатності психіки суб’єкта, тобто якість, ефективність її функціонування відповідно до вікових норм психосоціального розвитку і норм суспільної життєдіяльності.

Посилання

1. Алексеенкова Е.Г. Личность в условиях психической депривации: учеб. пособ. СПб.: Питер, 2009. 96 с.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Минск, 1992. 383 с.
3. Большой психологический словарь / за ред. Б.Г. Мещерякова. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. 672 с.
4. Варій М.Й. Енергетична концепція психіки і психічного: монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2009. 318 с.
5. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник. Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. Київ: Знання, 2014. 1047 с.
6. Варій М.Й. Псі-програми – знаряддя утворень і перетворень у психіці людини. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2017. V. 62. Issue 142. С. 77–81.
7. Варій М.Й. Психіка людини у психоенергетичній концепції. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2017. V. 54. Issue. 126. С. 65–71.
8. Великий тлумачний словник української мови / ред. В.Т. Бусел. К.: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.
9. Гошовський Я.О. Становлення образу Я в підлітків школи-інтернату в умовах депривації батьківського впливу: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. К., 1995. 177 с.
10. Краткий психологический словарь / под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1985. 431 с.
11. Лангмейер И., Матейчек З. Психическая депривация в детском воздасте. Прага: Авиценум, 1984. 334 с.
12. Левитов М.Д. О психических состояниях человека. Москва: Просвещение, 1964. 342 с.
13. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2 т. К.: Форум, 2002. Т. 1. 319 с.
14. Маслюк А.М. Особливості переживання людиною довготривалої фізіологічної депривації (на матеріалах голодоморів в Україні): дис. … канд. псих. наук: 19.00.01. К., 2010. 231 с.
15. Психологическая нциклопедия / под. ред.Р. Корсина. СПб.: Питер, 2006. 1096 с.
16. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд О.М. Степанов. Київ: «Академвидав», 2006. 424 с.
17. Ребер А. Депривация. Большой толковый психологический словарь. Москва: Вече-АСТ. 2001. Т. 1. С. 226.
18. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / за ред. В.В. Давыдова (глав. ред.) и др. Москва: БРЭ, 1993. 528 с.
19. Феденко Н.Ф. Общие вопросы военной психологии. Основы военной психологии и педагогики: учеб. пособ. Москва: Воениздат, 1981. С. 7–32.
Сторінки
190-196
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ