СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • Л.О. Сіпко
  • І.Ю. Півторацька
Ключові слова: працівник ДСНС, стрес, професійний стрес, соціальні та психологічні чинники професійного стресу, копінг-стратегії, стрес-фактори

Анотація

У статті зазначено основні організаційно-психологічні проблеми в діяльності працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які зумовлюють виникнення професійного стресу. Розглянуто теоретико-практичні підходи до проблеми вивчення професійного стресу та представлено соціально-психологічні чинники виникнення професійного стресу у працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Посилання

1. Брайт Дж., Джонс Ф. Стресс: Теории, исследования, мифы. СПб.: Еврознак, 2003. 352 с.
2. Екстемальна психологія: підручник / за заг. ред. О.В. Тімченка. К.: ТОВ «Август Трейд», 2007. С. 71–78.
3. Карамушка Л., Зайчикова Т., Панасюк Е. Психологические особенности синдрома «профессионального выгорания» у работников банковских структур. Международный сборник научных трудов. Рига, 2007. Т. 8. С. 89–111.
4. Карамушка Л.М., Раковчена О.О. Психологічні особливості професійного стресу у працівників медичних установ. Главный врач. № 12. К.: Блиц-Информ, 2009. С. 88–93.
5. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования. Эмоциональный стресс. Л.: Медицина, 1970. С. 178–208.
6. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса. Вестник. Моск. ун-та. Серия 14 «Психология». 2000. № 3. С. 4–19.
7. Ложкин Г.В., Выдай А.М. Психическое «выгорание» лидера. Персонал. 1999. № 6. С. 36–43.
8. Малишева К.О. Синдром «емоційного вигоряння» психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.04; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2003. 16 с.
9. Марковець О.Л. Психологічні особливості професійного стресу та попередження його виникнення у майбутніх вчителів: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. К., 2005. 23 с.
10. Овчинников Б.В., Колчев А.И. Профессиональный стресс и здоровье. Психология профессионального здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2006. С. 204–213.
11. Паньковець В.Л. Психологічні чинники професійного стресу менеджерів освітніх організацій: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.10; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2006. 21 с.
12. Плужник Я.А. Соціально-психологічні детермінанти організаційно-управлінського стресу: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. Л., 2011. 21 с.
13. Психология профессионального здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2006. С. 480–485.
14. Самара О.Є. Психологічні особливості стратегій стрес-долаючої поведінки у співробітників МНС: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Одеса, 2010. 18 с.
15. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. 124 с.
16. Склень О.І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.09; Університет цивільного захисту України. Харків, 2008. 25 с.
Сторінки
169-173
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ