ЦІННІСНІ РЕГУЛЯТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

  • О.О. Киричук
Ключові слова: цінності, ціннісні регулятори, психологічне благополуччя, особистість, рефлексивна корекція

Анотація

Стаття присвячена методологічному обґрунтуванню ціннісних регуляторів психологічного благополуччя особистості. Презентований теоретико-методологічний аналіз проблеми ціннісної регуляції поведінки і свідомості людини, а також з’ясування концептуальних позицій визначення психологічного благополуччя стали основою для побудови теоретичної моделі ціннісних регуляторів психологічного благополуччя особистості, в якій відображено її основні структурно-функціональні характеристики. В ієрархічній структурі психологічного благополуччя (психосоматичне здоров’я, соціальна адаптивність, психічне здоров’я, психологічне здоров’я) виокремлено функціональні ознаки поведінкової й особистісної регуляції ціннісної сфери людини, що визначають поведінкову логіку організації життя й особистісну логіку творення життя. Виведений конструкт рефлексивної корекції оцінки обставин життя і власної активності особистості пояснює результат проекції ціннісних орієнтацій людини в її актуальну психологічну реальність.

Посилання

1. Абульханова-Славская К. Стратегия жизни. Москва: Мысль, 1991. 299 с.
2. Андреева Г. Социальная психология. 5-е изд. Москва: Аспект-Пресс, 2004. 365 с.
3. Вірна Ж. Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості. Психологія особистості: науковий журнал. 2015. № 1(6). С. 161–172.
4. Воронина А. Оценка психологического благополучия школьников в системе профилактической и коррекционной работы психологической службы: автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.04. Томск, 2002. 28 с.
5. Дубовик Ю. Исследование психологического благополучия в пожилом и старческом возрасте. Психологические исследования. 2011. № 1(15). С. 75–90.
6. Козмина Л. Самоотношение и самооценка как предикторы психологического благополучия личности студентов-психологов: автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.07. Москва, 2013. 20 с.
7. Лазорко О. Координати психологічного благополуччя професійної реалізації фахівців у різних умовах праці. Гуманітарний вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди». Вип. 36. Том ІІІ (19). Київ: Гнозис, 2016. С. 131–139.
8. Леонтьев Д. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании. Психологическое обозрение. 1998. № 1. С. 13–25.
9. Лепшокова З. Взаимосвязь стратегий адаптации мигрантов с их психологическим благополучием: дисс. … канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 2011. 220 с.
10. Миллер Л. Психологическое благополучие как адаптационный потенциал личности студентов в отдаленный период времени после психотравматического события. URL: http://psyjournal.ru/j8p/pap.php?id=100040007.
11. Панина Е. Взаимосвязь суверенности психологического пространства и субъективного благополучия личности: дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Красноярск, 2006. 187 с.
12. Тарабрина Н., Быховец Ю., Казынова Н. Специфика психологического благополучия в группах респондентов с различной интенсивностью переживания террористической угрозы. Психологические исследования. 2012. № 2(22). С. 34–44.
13. Фесенко П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие личности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 2005. 35 с.
14. Хащенко В. Модель субъективного экономического благополучия. Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 3. С. 38–50.
15. Шамионов P. Психология субъективного благополучия личности. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2004. 180 с.
16. Ширяева О. Психологическое благополучие личности в экстремальных условиях жизнедеятельности: дисс. … канд. психол. наук: 19.00.01. Петропавловск-Камчатский, 2008. 254 с.
Сторінки
89-94
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ