ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЇЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІЗНЬОМУ ЗРІЛОМУ ВІЦІ

  • Є.Л. Базика
Ключові слова: психічне здоров’я, професійний потенціал, інноваційний потенціал, пізній зрілий вік, безробітний, професійно незатребуваний

Анотація

У статті розв’язується проблема пенсійної реформи в Україні, яка актуалізує тематику професійної реадаптації, незатребуваності, перенавчання для конкурентоспроможності на ринку праці, що не може не позначитися на психічному та професійному здоров’ї українських громадян. Також подано психологічний аналіз поняття потенціалу, інноваційного потенціалу, феномена безробіття та його впливу на психічне здоров’я людей передпенсійного віку; результати дослідження мотивів пізнього учнівства та сприйняття цієї ситуації.

Посилання

1. Базика Є.Л. Психологічні аспекти реформування пенсійної системи. Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія». Одеса, 2011. Т. 16. Вип. 2. С. 5–13.
2. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. Москва: МГУ, 1984. 240 с.
3. Карепова Н.А. Обучение в позднем возрасте как стратегия преодоления возрастного кризиса (на примере пожилых людей, обучающихся в ВНШ ДВГТУ). Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: сборник научных статей международной научно-практической конференции / под ред. Р.В. Кадырова. Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2011. 373 с.
4. Пантилеев Р.С. Методика исследования самоотношения. Москва: Смысл, 1993. 32 с.
5. Постоюк Н.В. Психологічний вплив ситуації безробіття на особистість. Психологія особистості безробітного. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2015 р.). / відп. ред. О.В. Киричук. Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2015. 380 с.
6. Психология безработицы: введение в проблему / Н.С. Глуханюк, А.И. Колобкова, А.А. Печёркина. 2-е изд., доп. Москва: Моск. психол. соц. ин-т, 2003. 84 с.
7. Психология здоровья человека: учебное пособие / Г.В. Ложкин, М.И. Мушкевич, Ю.А. Бохонкова; под ред. проф. Г.В. Ложкина. Луганск: Ноулидж, 2012. 288 с.
8. Словарь иностранных слов / под редакцией И.В. Лёхина и проф. Ф.Н. Петрова. Москва: Государ¬ственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. 856 с.
9. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. Київ: Главник, 2004. 92 с.
10. Труфанова К.В. Инновационная составляющая использования и развития трудового потенциала. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 3(59).
11. Харитонова Е.В. Личность в кризисе профессиональной востребованности / Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: сборник научных статей международной научно-практической конференции / под ред. Р.В. Кадырова. Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2011. 373 с.
12. Becker P. Theoretischer Grundlagen. Weinhaim, Juventa, 1991.
Сторінки
32-39
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ