ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • І.П. Андрійчук Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: мотив, мотиваційна сфера, професійна мотивація майбутніх психологів

Анотація

У статті проаналізовано феномен професійної мотивації майбутніх психологів. Доведено, що професійна мотивація є внутрішнім рушійним чинником розвитку професіоналізму та особистості студента. Подано результати емпіричного дослідження. Розкрито зміст програми розвитку професійної мотивації в майбутніх психологів.

Посилання

1. Адамська З.М. Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх
психологів: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. 106 с.
2. Андрійчук І.П. Професійна мотивація у контексті фахової підготовки студентів – майбутніх психологів.
Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. Г.К. Радчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. С. 264–295.
3. Бугрименко А.Г. Соотношение образа «Я» и внутренней учебной мотивации студентов: автореф. дисс. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Москва, 2007. 24 с.
4. Єрохін С.А., Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Концепція професійної мотивації студентів як фактор конкурентності на ринку праці. Юридична наука. 2011. № 1. С. 20–27.
5. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. Москва, 1971. 184 с.
6. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О.М. Степанов. Київ: Академвидав, 2006. 424 с.
7. Савчин М.В., Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. 400 с.
Опубліковано
2018-03-26
Сторінки
14-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ