УЯВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРО КАР’ЄРНИЙ УСПІХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ

Ключові слова: образ кар’єри, особистий потенціал, кар’єрний успіх, професійна перспектива, уявлення, соціальні уявлення

Анотація

У статті представлено теоретико-емпіричний аналіз уявлень особистості про кар’єрний успіх, виокремлено соціально-психологічні компоненти уявлень. Мета статті – аналіз уявлень особистості про кар’єрний успіх, виділення соціальних та психологічних компонент та об’єктивно-суб’єктивних характеристик кар’єрного успіху. У дослідженні використано метод асоціативного експерименту, зокрема, метод вільних асоціацій, який спрямований на виявлення асоціацій, що склалися у фахівця у його попередньому досвіді, та опитувальник «Хто Я» (М. Кун, Т. Макпартленда у модифікації та обробці Т. Румянцевої), для вивчення змістових характеристик за двома категоріями: об’єктивної (особистісні риси та уявлення про себе як фахівця) чи суб’єктивної (соціальний орієнтир та соціальні очікування та спрямованість на оточення). Взяли участь 82 респонденти віком від 27 до 36 років, які вже досягли певного успіху у кар’єрі (мають статус та визнання, обіймають посади та професійно зростають). Результати дослідження доводять, що уявлення респондентів про поняття «успіх» насамперед видається з урахуванням пріоритетів суспільної свідомості, а система цінностей суспільства, до якого належить людина, накладає певний відбиток на її типові риси. Виявлено формування уявлень як процесу, що зумовлений минулим досвідом, який визначає позитивне ставлення до себе та важливість загальноприйнятих правил та норм, а також осмислення власної професійної позиції. Більшість (78%) респондентів охарактеризували себе насамперед як суб’єкта діяльності у соціальному вимірі. Характеристики себе, пов’язані з групами, вказують на перевагу цінності статусу індивіда у суспільстві, інтеріоризації індивідуальної позиції у соціальній системі. Висновки. З’ясовано, що уявлення про кар’єрний успіх особистості пов’язані з позиціонуванням себе на соціально значущих цінностях та розумінні ключових особистісних смислів. Розкрито значимість уявлень про кар’єрний успіх у процесі постановки професійних та життєвих цілей, оцінки успішності реалізації особистої стратегії. Виявлено складники уявлень про кар’єрний успіх, що охоплюють сукупність смислів соціального та особистого простору людини. Встановлено, що уявлення про кар’єрний успіх проявляється у нерозривному взаємозв’язку людини і соціуму зі специфікою домінуючих соціальних потреб.

Посилання

1. Алексєєва О.Р. Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця : навчально-методичний посібник. Старобільськ, 2017. 120 с.
2. Балецька Л.М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07. Київ, 2014. 250 с.
3. Бухаленкова Д.А. Представления об успехе в подростковом возрасте : дис. … канд. псих. наук : 19.00.13. Москва, 2018. 133 с.
4. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. Москва : Канон, 1995. 352 с.
5. Міщенко О.О. Психологічні особливості уявлень особистості про економічно успішну людину. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Ніжин, 2013. Том 11. Вип. 8. Ч. 2. С. 85–95.
6. Heslin P.A. Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior. 2005. V. 26. P. 113–136.
7. Hirschi A., Claire S. Johnston, Filip De Fruyt, Anja Ghetta, Ulrich Orth. Does success change people? Examining objective career success as a precursor for personality development. Journal of Vocational Behavior, 127 (2021). Р. 1–15. URL: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103582
8. Judge T.A., Kammeyer-Mueller J.D. Personality and career success. Main currents in the study of career: careers and the individual. 2007. P. 59–78.
9. Paleczek D., Bergner S. and Rybnicek R. Predicting career success: is the dark side of personality worth considering? Journal of Managerial Psychology. Vol. 33 No. 6, 2018, pp. 437–456. URL: https://doi.org/10.1108/JMP-11-2017-0402
10. Semeijn J.H., B.I.J.M. van der Heijden, A. De Beuckelaer. Personality Traits and Types in Relation to Career Success: An Empirical Comparison Using the Big Five. Applied Psychology: International Review, 2020, 69 (2), 538–556. URL: https://doi.org/10.1111/apps.12174
11. Wadhwa S. Еxamining role of personality in professional success in South Asian Employees. Journal of Positive School Psychology. 2022, Vol. 6, No. 3, р. 6292–6302.
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
101-108
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ