ВИМІРИ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ключові слова: ідентичність, національна ідентичність, українська молодь, етнічна толерантність, етнічна ідентичність

Анотація

Мета. У статті розглянуто виміри етнічної толерантності української студентської молоді. Методи. Для збору даних щодо особливостей етнічної толерантності студентської молоді було застосовано опитувальник «Типи етнічної ідентичності» (Г.У. Солдатової, С.В. Рижової). У дослідженні взяли участь студенти I–II курсів трьох вищих навчальних закладів південного регіону України: Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (59 осіб), Херсонського державного університету (38 осіб) та Херсонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (19 осіб). Усі респонденти отримували вищу освіту за гуманітарними спеціальностями, що зумовило кількісну перевагу дівчат у складі вибірки. Вік досліджуваних – від 16 до 20 років (середній вік 18,12±0,86). Характерною відмінністю вибірки є етнолінгвістичний аспект: хоча всі респонденти є громадянами України, більшість досліджуваних використовує в побутовому спілкуванні російську мову. Результати. Емпіричне дослідження етнічної толерантності української студентської молоді виявило, що провідним типом етнічної ідентичності досліджуваної студентської вибірки виявилася позитивна етнічна ідентичність, тобто оптимальний баланс толерантності щодо своєї та інших етнічних груп – цей показник переважає в 76,7% досліджуваних. Серед них у 28,4% позитивна етнічна ідентичність доповнена вираженими проявами етнічної індиферентності, що проявляється в неактуальності власної етнонаціональної приналежності. Висновки. Домінування гіпоідентичності або гіперідентичності (у формі етнофанатизму та етноегоїзму) зустрічається в 10–13% студентів, що є невисоким показником, проте його не варто ігнорувати, ці випадки потребують пильної уваги дослідників. Перспективами подальших досліджень є виявлення психологічних механізмів формування когнітивних установок, емоційних переживань, складника національної ідентичності українського народу різних поколінь.

Посилання

1. Грицай Е.В., Николко М.В. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого : монография. Вильнюс : ЕГУ, 2009. 220 с. URL: https://ru.ehu.lt/wp-content/uploads/2017/10/Ukraine_52e01433c9b89.pdf (дата звернення: 20.07.2022).
2. Піонтковська Д.В. Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Кам’янець-Подільський, 2017. 195 с.
3. Психодиагностика толерантности личности / Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, Т.Ю. Прокофьева, О.А. Кравцова. Москва : Смысл, 2008. 172 с.
4. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / пер. з англ. М.М. Климчука, Т.В. Цимбала. Київ : Ніка-Центр, 2006. 320 с. URL: http://litopys.org.ua/smith/smi.htm (дата звернення: 20.07.2022).
5. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. Москва : Смысл, 1998. 389 с.
6. Чечельницька Г.В. Філософське осмислення психоісторії: деякі фрагменти. Філософія. Культура. Життя. 2013. Вип. 39. С. 121–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkzh_2013_39_13 (дата звернення: 20.07.2022).
7. Чикур Л.Д. До проблеми формування національної ідентичності молоді південних регіонів України. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості : збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 316–320. URL: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/_ЗБІРНИК_Матеріали%20конференції_30.09.2021_01.10.2021.pdf?id=e30b3df0-a7b0-44f3-ae78-bd1c90717be3 (дата звернення: 20.07.2022).
8. Шебанова В.І., Дементьєва К.Г., Чикур Л.Д. Соціально-психологічні чинники формування національної ідентичності української студентської молоді. Габітус. 2022. Вип. 34. С. 30–36. URL: http://habitus.od.ua/journals/2022/34-2022/4.pdf (дата звернення: 20.07.2022).
Опубліковано
2022-09-08
Сторінки
48-54
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ