ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ БУЛІНГУ СЕРЕД ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Ключові слова: булінг, психологічні чинники, підлітковий вік, самооцінка, ворожість, агресія

Анотація

Мета статті полягає в емпіричному дослідженні психологічних чинників булінгу серед школярів підліткового віку у шкільному середовищі.

Методи. У дослідженні використано діагностичний інструментарій: метод анкетування (авторська анкета); методику діагностики прийняття інших (шкала В. Фейя); експрес-діагностику рівня самоо- цінки, методику діагностики показників і форм агресії А. Басса й А. Дарки (адаптація А.К. Осниць- кого). Для оброблення емпіричних даних було застосовано описову статистику, кореляційний та мно- жинний регресійний аналізи.

Результати. До особистісних психологічних чинників та характеристик булінгу серед школярів підліткового віку автори статті відносять рівень самооцінки, агресивності, ворожості та прийняття інших. У процесі дослідження виявлено, що переважно підлітки мають низький рівень самооцінки, середній рівень прийняття інших із тенденцією до низького або ж низький, їхній рівень агресив- ності та ворожості дорівнює середньому показнику; в окремих випадках виявлено високий показник агресії і ворожого ставлення до оточення. За допомогою кореляційного аналізу виявлено зв’язок між показником прийняття інших, самооцінкою та рівнем агресії. Тобто низький рівень прийняття інших і низька самооцінка пов’язані зі збільшенням рівня агресії та ворожості до оточення, ворожого став- лення до однолітків, труднощів у налагодженні дружніх стосунків, заздрощів, небажання працювати у групі тощо. За результатами емпіричного дослідження визначено, що серед підлітків, які були при- четні до булінгу, у ролі пасивного спостерігача або в ролі самих булерів, найвищі показники за рівнем ворожості. Саме тому показник ворожості обрано за залежну змінну для проведення множинного регресійного аналізу у вивченні булінгу. Результати множинного регресійного аналізу свідчать, що ворожість дітей підліткового віку зумовлюється низьким рівнем прийняття інших, що проявляється в осудливому, зневажливому або критичному ставленні до оточення, агресивністю та неадекватним рівнем самооцінки.

Висновки. Отримані результати демонструють, що серед чинників виникнення булінгу можна виокремити неадекватну самооцінку, високий рівень агресивності та ворожості підлітків до свого ото- чення.

Посилання

1. Burk F.L. Teasing and bullying. The Pedagogical Seminary. 1997. Vol. 4 (3). P. 336–371.
2. Bronfenbrenner U. The ecology of human development. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1979.
3. Card N., Hodges E.V.E. It takes two to fight in school, too: A social relations model of the psychometric properties and relative variance of dyadic aggression and victimization in middle school. Social Development. 2010. Vol. 19. P. 447– 469.
4. Espelage D.L., Rao M.A., de la Rue L. Current research on school-based bullying: A social-ecological perspective. Journal of Social Distress and the Homeless. 2013. Vol. 22. P. 21–27.
5. Espelage D.L., Swearer S.M. A social-ecological model for bullying prevention and intervention: Understanding the impact of adults in the social ecology of youngsters. Handbook of bullying in schools: An international perspective / S.R. Jimerson, S.M. Swearer, D.L. Espelage (Eds.). New York : Routledge, 2010. P. 61–72.
6. Hawley P.H., Stump K.N., Ratliff J. Sidestepping the jingle fallacy: Bullying, aggression, and the importance of knowing the difference. Bullying in North American schools / D.L. Espelage, S. Swearer (Eds.). New York : Routledge, 2011. P. 101–115.
7. Olweus D. Aggression in the schools: Bullies and whipping boys. Washington, D.C. : Hemisphere (Wiley), 1978.
8. Olweus D. Peer harassment: A critical analysis and some important questions. Peer harassment in school: The plight of the vulnerable and victimized / J. Juvonen, S. Graham (Eds.). New York : Guilford Press, 2001. P. 3–20.
9. Pikas A. Treatment of mobbing in school: Principles for and the results of the work of an anti-mobbing group. Scandinavian Journal of Educational Research. 1975. Vol. 19 (1). P. 1–12.
10. Rodkin P.C., Hodges E.V.E. Bullies and victims in the peer ecology: Four questions for school service providers and social developmental research. School Psychology Review. 2003. Vol. 32. P. 384–400.
11. Social goals, social behavior, and social status in middle childhood / P.C. Rodkin et al. Developmental Psychology. 2013. Vol. 49. P. 1139–1150.
12. A social-ecological model of bullying prevention and intervention in early adolescence / S.M. Swearer et al. Handbook of school violence and school safety / S.R. Jimerson et al. (Eds.). New York : Routledge, 2012. P. 333–335.
13. Алексєєнко Т.Ф. Булінг і мобінг: причини розвитку і шляхи профілактики. Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 жовтня 2018 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2018.
14. Андреєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Київ : ТОВ «Агентство «Україна»», 2019.
15. Губко А.А. Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Психологічні науки». 2013. Вип. 114. С. 46–50.
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : Закон України від 18 грудня 2018 р. № 2657–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text (дата звернення: 26.12.2020).
17. Кіричевська Є.В. Насильство в загальноосвітніх навчальних закладах: стратегії подолання. Практичнапсихологія та соціальна робота. 2010. Вип. 8. С. 4–10.
18. Лалак Н.В. Булінг в освітньому середовищі сучасного закладу загальної середньої освіти: теоретичний аспект. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2019. № 1. С. 34–36.
19. Лушпай Л.І. Шкільний булінг як різновид суспільної агресії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2013. Вип. 33. С. 85–89.
20. Підвальна Ю.В. Соціально-психологічні чинники як основа для формування поведінки жертви та булера. Збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 185. С. 143–146.
21. Погорільська Н.І., Головіна А.О., Столяр А.О. Особливості особистісних рис учасників шкільного булінгу в підлітковому віці. Теорія і практика сучасної психології. 2019. Вип. 1 (1). С. 90–94.
22. Стельмах С.С. Вікові аспекти виникнення булінгу серед дітей. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. Вип. 133. С. 204–207.
23. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Издательство Института психотерапии, 2002.
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
103-110
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ