ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УСПІШНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗІ СХИЛЬНІСТЮ ДО ДЕПРЕСІЇ

Ключові слова: підлітки зі схильністю до депресії, успішність до навчання, мотиваційна сфера особистості, акцентуації характеру, психологічні детермінанти

Анотація

Метою нашого дослідження було виявити психологічні детермінанти успішності під час навчання учнів зі схильністю до депресії. Для того щоб отримати результати, ми використовували такі методики, як опитувальник А. Бека, який спрямований на визначення рівня схильності до депресії, методика діа- гностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, методика для визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту К. Леонгарда та розрахунок визначення середнього балу річних оцінок для визначення шкільної успішності підлітків. За результатами статті, використовуючи програму SPSS, було встановлено, що не існує взаємозв’язку між рівнем схильності до депресії та типами акцентуації характеру, але існує взаємозв’язок між самими типами акцентуації. Також з’ясовано відсутність зв’язку між рівнем схильності до депресії та шкільною успішністю, але при цьому існує зв’язок між рівнем мотивації до успіху та шкільною успішністю.

Підліткова депресія може бути як наслідком, так і причиною шкільної неуспішності учнів, адже підлітковий вік є досить складним періодом у житті людини. В результаті цього наявність депресивних ознак може накладати відбиток у системі шкільного навчання учнів, на їх успішність, на взаємини з учителями та однолітками. Ігнорування цих ознак та їх невчасне коригування може призвести до сер- йозних наслідків, починаючи від серйозних психічних розладів і закінчуючи самогубством. Летальні випадки є рідкими, проте дуже небезпечними, а от неуспішність учнів зі схильністю до депресії під час навчання є досить численною і актуальною у наш час.

Висновки. Отже, велике значення у мотивації підлітків зі схильністю до депресії та успішністю до навчання мають такі психологічні детермінанти, як акцентуації характеру, адже вони можуть пригні- чувати активність особистості і впливати на її мотиваційну сферу. Однак кореляційний аналіз пока- зав наявність статистично значущих зв’язків між типами акцентуації характеру підлітків, а саме між емотивним, застрягаючим, тривожним, циклотимним, неврівноваженим, дистимічним, екзальтованим, педантичним, демонстративним; та взаємозв’язок між рівнем мотивації до успіху та шкільною успіш- ністю підлітків.

Посилання

1. Аминов Н.А. Мотивация успеха-неуспеха и их морфофизиологические корреляты. Новые исследования в психологии. 1985. № 1 (32). С. 23–26.
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. 528 с.
3. Ільїна Ю.М. Психологічна модель успішності в кризові періоди суспільства. Актуальні проблеми психології. 2010. №7. С. 114–126.
4. Кордубан И.Л. Психологическая характеристика феноменов успех и успешность. II Сборник научных трудов. 2007. № 5. С. 94–119.
5. Матеюк О.А. Успішність особистості: сутність та зміст феномена. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_4_31 (дата звернення: 19.12.2020).
6. Пасько Е.Н. Депрессивные состояния и успешность обучения подростков : дис. … канд. философ. наук : 19.00.09. Київ, 2005. 103 с.
7. Поліванова О.Є. Взаємозв’язок уявлення про успіх та соціально-психологічних характеристик особистості у сучасній молоді. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. № 1099. С. 19–22.
8. Самоукина Н.В. Экстремальная психология. СПб : ЭКМОС, 2000. 288 с.
Опубліковано
2021-04-14
Сторінки
66-74
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ