РОЗУМІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Ключові слова: права людини, майбутні правоохоронці, освіта в галузі прав людини, рівні розу- міння

Анотація

Мета статті полягає у розгляді проблеми розуміння прав людини як умови реалізації ціннісної скла- дової частини діяльності майбутніх правоохоронців, з’ясуванні їхнього рівня розуміння прав людини у трьох сферах відносин, а саме зі вчителями, з батьками та однолітками.

Методи. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного моделювання, опи- тування, статистичного оброблення даних.

Результати. Інтеграція України до європейського співтовариства потребує істотної перебудови усіх соціальних інституцій та процесів на нових, демократичних засадах, основні принципи яких ґрунтуються на розумінні прав людини та якісних змін кадрового складу усіх агенцій правоохорон- ців. Аналіз зарубіжних моделей навчання правам дітей у школі показав, що здатність особистості до реалізації прав людини залежить від її глибокого розуміння їх смислу, важливості та контек- сту. Постає проблема закріплення на державному рівні уніфікованого способу вбудовування освіти з прав людини у шкільну політику та практику в різних країнах світу. Навчання правам людини майбутніх правоохоронців стосується ціннісного та нормативного рівнів цієї професійної діяль- ності, а також когнітивного та емоційного рівнів особистісних структур. Надано рівневу модель розуміння як цілеспрямовану діяльність, що розгортається відповідно до трьох видів розумових дій, та результати емпіричного дослідження розуміння прав людини майбутніми правоохоронцями. Виявлено високі показники розуміння прав людини у сферах, які стосуються взаємодії зі вчителями та однолітками, а також вкрай низькі показники розуміння у сфері взаємин з родичами та батьками, що потребує подальших досліджень.

Висновки. Розуміння учнями прав людини відбувається відповідно до рівнів розуміння (розумін- ня-впізнавання, розуміння-гіпотеза, розуміння-поєднання), що визначає їхню готовність розпізнавати порушення прав у різних ситуаціях життєдіяльності (у взаємодії з батьками, вчителями та одноліт- ками), а також визначати власні подальші дії.

Посилання

1. Ананьев Б.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания. Избранные психологические труды : в 2 т. Москва, 1980. Т. 2. С. 103–127.
2. Знаков В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы. Москва : Институт психологии РАН, 2005. 448 с.
3. Кунцевська А.В. Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи». Київ, 2006. 23 с.
4. Ломов Б.Ф. О системной детерминации психических явлений и поведения. Москва : Наука, 1990. 413 с.
5. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. Москва : Педагогика, 1986. 112 с.
6. Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 10.02.2021).
7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 11.01.2021).
8. Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, Council of Europe, OSCE/ODIHR, UNESCO, OHCHR 2009.
9. Bajaj M., Cislaghi B., Mackie G. (Eds.). (2016). Advancing Transformative Human Rights Education. Appendix D to the Report of the Global Citizenship Commission. Cambridge : Open Book Publishers.
10. Robinson C., Phillips L., Quennerstedt A. (2020) Human rights education: developing a theoretical understanding of teachers’ responsibilities, Educational Review, 72:2, 220–241, DOI: 10.1080/00131911.2018.1495182 (дата звернення: 11.01.2021).
11. Todres J. (2018) The Trump Effect, Children, and the Value of Human Rights Education”, Family Court Review, 56 (2). Р. 331–343.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
15-24
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ