ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ПЕРЕЖИВАННЯ» В РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ

Ключові слова: феномен переживання, свідомість, усвідомленість, потік, суб’єкт, єдність особи- стості й середовища

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження поняття «переживання» та його аналіз у вітчизняних і зарубіжних психологічних підходах. З огляду на це, розглянуто основні підходи до вивчення переживання. Також у статті розкрито особливості розуміння переживання носіями різних мов, підкреслюється вплив культурно-історичного підходу на вивчення переживання в тому числі в англомовній науці.

Методи. Для досягнення мети дослідження використано описовий метод для вивчення поняття «переживання», також методи аналізу, синтезу та порівняння застосовані для вивчення різниці розуміння переживання в різних психологічних підходах, а саме в зарубіжній і вітчизняній психологічній традиції.

Результати. У дослідженні виявлено існування проблеми перекладу терміна «переживання», які впливають розуміння цього феномена зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Розглянуто переваги й недоліки варіантів перекладу і транслітерації терміна англійською мовою. Водночас підкреслено, що інтерес зарубіжних дослідників до переживання зростає. Також висвітлено погляди Л.С. Виготського на переживання, виявлено, що вони багато в чому перегукуються з поглядами М. Чіксенмігаї. Обидва дослідники роблять акцент на функцію впорядкування інформації свідомістю, її вибірковість і формування досвіду через переживання. Описано феномен оптимального переживання та його елементи.

Розглянуто значимість понять психічної ентропії та психічної негентропії. Зроблено припущення про можливість організації процесу оптимізації переживання суб’єктом.

Висновки. Запропоновано звернути увагу на сучасні підходи до вивчення переживання та його оптимізації. Підсумовано роль лексичного значення терміна «переживання» для його вивчення й наголошено на необхідності надання його розгорнутих визначень у наукових працях. Окреслено перспективи дослідження переживання у зв’язку з концепцією усвідомленості. Зроблено припущення, що обмін ідеями стосовно дослідження переживання між різними психологічними підходами може допомогти вирішенню методологічних і практичних проблем психології.

Посилання

1. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 4-е изд., расш. Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. 811 с.
2. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). Москва : Издательство Московского университета, 1984. 200 с.
3. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. Москва : Смысл, 1998. 685 с.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. / под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. Москва : Педагогика, 1982. Т. 1 : Вопросы теории и истории психологии. 488 с.
5. Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. / под ред. Д.Б. Эльконина. Москва : Педагогика, 1984. Т. 4 : Детская психология. 432 с.
6. Дорохова С.В. Сущностные характеристики переживания как психологической категории. Мир науки : интернет-журнал. 2017. Т. 5. № 6. URL: https://mir-nauki.com/PDF/104PSMN617.pdf (дата звернення: 28.07.2020).
7. Кириленко Т.С., Давискиба І.П. Емоційні переживання в процесі самореалізації особистості. Наука і освіта. 2010. № 9. С. 71–74.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / за ред. А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 705 с.
9. Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального переживания / пер. с англ. Москва : Смысл: Альпина нон-фикшн, 2011. 461 с.
10. Фахрутдинова, Л.Р. Структурно-динамическая организация переживания субъекта. Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2011. Т. 5. № 155. С. 110–120.
11. Blunden A. Word meaning is important a response to w-m. Roth & Þ. Jóhannsdóttir on perezhivanie. Siberian Journal of Psychology. 2014. № 54. P. 18–27.
12. Blunden A. Translating Perezhivanie into English. Mind, Culture, and Activity. 2016. № 4. P. 274–283.
13. Clara M. Vygotsky and Vasilyuk on Perezhivanie: Two Notions and One Word. Mind, Culture, and Activity. 2016. № 4. P. 284–293.
14. Csikszentmihalyi M. Flow and the Foundations of Positive Psychology. Dordrecht : Springer, 2014. 313 p.
15. Experience. APA dictionary of psychology. URL: https://dictionary.apa.org/experience (дата звернення: 28.07.2020).
16. Jackson S. Flow and Mindfulness in Performance. Mindfulness and Performance / ed. by. Amy L. Baltzell, Cambridge University Press, 2016. P. 78–100.
17. Kabat-Zinn J. Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York : Hyperion, 1994. 278 p.
18. Komagata N. Mindfulness and Flow Experience. 2010. URL: http://pathapaz.org/nobo/pub/Komagata+10-MindfulnessFlow.pdf (дата звернення: 28.07.2020).
19. Perezhivanie, Emotions and Subjectivity. Advancing Vygotsky’s Legacy / M. Fleer et al. Singapore : Springer, 2017. 260 p.
20. Quinn R.W. Flow in knowledge work: High performance experience in the design of national security technology. Administrative science quarterly. 2005. № 4. P. 610–641.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
25-32
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ