ПСИХОЛОГIЧНI АСПЕКТИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТI ПIДЛIТКIВ

Ключові слова: комп’ютерна залежність, віртуальна комунікація, мотивація, емоційний стан, самоспостереження

Анотація

Мета статті – обґрунтувати, навести змістовну характеристику та довести ефективність психокорекційної роботи з укріплення особистісного та соціального статусу підлітків із комп’ютерною залежністю різних рівнів задля її подолання. У статті проаналізовано сучасні підходи до розуміння психологічної сутності комп’ютерної залежності та її прояву в підлітків.

Методи. Для реалізації мети дослідження використано теоретичні та емпіричні методи. Теоретичними методами дослідження стали узагальнення та аналіз теоретичної бази за проблематикою, відповідно до мети щодо визначення актуального стану розробленості питань комп’ютерної залежності. До емпіричних методів увійшли опитування, формувальний експеримент із метою визначення ефективних шляхів корекції залежної поведінки підлітків із різним рівнем комп’ютерної залежності, спостереження. Статистичну обробку даних для ґрунтовного порівняльного аналізу здійснено за допомогою обчислення t-критерія Стьюдента.

Результати. З’ясовано, що профілактика та подолання комп’ютерної залежності в підлітків співвідносяться з їх особистісними та соціально-поведінковими аспектами розвитку. На особливу увагу заслуговує мотиваційна сфера особистості, оскільки занурення у віртуальний світ спричинене складністю задоволення основних потреб підлітка в реальній міжособистісній взаємодії. Встановлено в половини всіх досліджуваних комп’ютерну залежність та ризик її виникнення. Розроблено психокорекційну програму для підлітків, що мають комп’ютерну залежність та схильні до неї, яка спрямована на вирішення інформаційних, розвивальних та рефлексивних завдань, що охоплюють вразливі до розвитку комп’ютерної залежності особистісні особливості досліджуваних.

Висновки. Ефективність програми подолання комп’ютерної залежності та схильності до неї підтверджено результатами порівняльного дослідження. Окреслено перспективи подальших досліджень, що включають питання мотивації включення батьків до профілактики та корекції залежної поведінки їх дітей як негативного явища соціалізації та їх практичної реалізації, питання подальшої практичної психологічної роботи з підлітками з питань ризику та виникнення комп’ютерної залежності.

Посилання

1. Іллін Є. П. Мотивація і мотиви / переклад з рос. мови, передмова та примітки Т. В. Тадеєвої. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. 512 с.
2. Перепелиця А. В. Проблема комп’ютерних ігор, як альтернатива реальності. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ ; Ніжин : Видавець «ПП Лисенко М.М.», 2018. Том XIV: Методологія і теорія психології. Вип. 1. С. 265–279.
3. Пугачов Д. Л. Експериментальне дослідження особливостей формування образу «я» комп’ютерно залежними молодшими підлітками. Технології розвитку інтелекту. 2016. Т. 2. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_3_12 (дата звернення: 05.06.2020).
4. Рень Л. В., Левенок М. В. Дослідження стану схильності до комп’ютерної адикції серед дітей та підлітків. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2012. Вип. 96. С. 177–180.
5. Шугайло Я. В. Інтернет-залежність та проблема її профілактики серед дітей та підлітків. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2015. № 2 (25). С. 17–24.
6. Юрьева Л. Н., Больбот Т. Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика. Днепропетровск : Пороги, 2006. 196 с.
7. Ярченко Ю., Дрюк А. Інтернет-залежність молоді як соціальна проблема. Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наук. праць. Маріуполь, 2019. Вип. 3. С. 75–81.
8. Karacic. S., Oreskovic S. Internet Addiction Through the Phase of Adolescence: A Questionnaire Study. JMIR Ment Health. 2017 Apr-Jun; 4(2): e11. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5394260/ (дата звернення: 05.06.2020).
9. Taş İ. Relationship between Internet Addiction, Gaming Addiction and School Engagement among Adolescents. Universal Journal of Educational Research. 2017. 5(12). Р. 2304–2311
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
139-147
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ