КОГНIТИВНI ЧИННИКИ ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ ОСОБИСТIСТЮ

Ключові слова: далекоглядність, розумність, докладність, рішимість, вибір особистості, прийняття рішень

Анотація

Метою цієї статті є виклад результатів теоретико-емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей прийняття рішень у осіб з різним рівнем далекоглядності.

Методи. Для діагностики досліджуваних показників прийняття рішень особистістю використовувався діагностичний комплекс: методика «Особистісний опитувальник прийняття рішень» Т.В. Корнилової; методика «Шкала толерантності до невизначеності» Д. МакЛейна; методика «Суб’єктивна само- оцінка рішимості» О.П. Саннікової, О.І. Саннікова, О.М. Свістули; Шкала SACS «Стратегії подолання стресових ситуацій» С. Хобфолла; «Індикатор типу особистості» К. Бриггс, І. Майєрс.

Результати. Представлені результати кореляційного аналізу взаємозв’язків показників прийняття рішень, рішимості з показниками далекоглядності та стратегій виходу зі стресових ситуацій. Виявлена наявність додатних значимих взаємозв’язків між далекоглядністю й більшістю стратегій подолання стресових ситуацій, а також між далекоглядністю, толерантністю до невизначеності й показниками рішимості особистості. Розглянуті профілі характеристик рішимості, вивчено психологічні особливості вибору й прийняття рішень в осіб, які різняться рівнем далекоглядності.

Висновки. «Рішимість» розглядається як інтегральна характеристика особистості, психологічна сутність якої проявляється в здатності сміливо й незалежно ухвалювати зрілі рішення, вибірково використовуючи при цьому особистісні ресурси. Провідною функцією рішимості є керування процесом прийняття рішення, актуалізація процесів активації й мобілізації різних ресурсів особистості для досягнення мети з урахуванням сформованих критеріїв вибору. Когнітивний компонент у структурі «рішимості» утворюють властивості розумності, далекоглядності й докладності, загалом забезпечують аналіз ситуації, оцінку ефективності витрат особистості на рішення виниклої проблеми, прогнозу наслідків вибору й прийняття рішень. Далекоглядність рішимості проявляється в передбачливості, завбачливості, потягу до вирішення ситуації, у пошуку й використанні стратегії досягнення мети, орієнтуванню на облік можливих наслідків, у прагматичності вибору.

Посилання

1. Андреева Г.М. Современная социальная психология. Москва : Аспект Пресс, 2008. 576 с.
2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность / под ред. О.Г. Газенко. Москва : Наука, 1990. 494 с.
3.Брушлинcкий А.В., Воловикова М.И. О мышлении как прогнозировании. Вопроcы пcихологии. 1976. № 4. С. 32–41.
4. Екинцев В.И., Бондаренко И.В. Влияние локуса контроля личности на невербальную коммуникацию и межличностные отношения студентов вуза. Вестник КАСУ. 2009. № 5. С. 78–84.
5. Леонтьев Д.А., Шелобанова Е.В. Профеccиональное cамоопределение как поcтроение образов возможного будущего. Вопроcы пcихологии. 2001. № 1. С. 57–66.
6. Люсин Д.В., Ушаков Д.В. Социальный и эмоциональный интеллект. От процессов к измерениям. Москва : ИП РАН, 2009. 351 с.
7. Мацута В.В., Богомаз С.А. Связь рефлексии и социального интеллекта у студентов первого курса. Сибирский психологический журнал. 2014. № 51. С. 53–64.
8. Ожегов C.И., Шведова Н.Ю. Толковый cловарь руccкого языка. 4-е изд. доп. Москва : Азбуковник, 1998. 943 с.
9. Помиткiна Л.В. Пcихологiя прийняття оcобиcтicтю cтратегiчних життєвих рiшень. Київ : Кафедра, 2013. 381 c.
10. Роменець В.А. Ентузіазм вибору і прийняття рішення. Солілоквія – мистецтво самопізнання. Ентоні
Шефтсбері. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва : навчальний посібник для студентів вузів. Київ : Либідь, 2006. С. 175–185.
11. Роменець В.А. Принцип прийняття рішення в історії психології. Емоційний, інтуїтивний несвідомий фактор психічної активності. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва : навчальний посібник для студентів вузів. Київ : Либідь, 2006. С. 85–155.
12. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. Москва : Изд-во АН СССР, 1958. 145 с.
13. Санников А.И. Психология жизненного выбора личности. Одесса : ВМВ, 2015. 440 с.
14. Санников А.И. «Решимость» и «решительность» в психологической системе принятия личностью жизненных решений. Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк. 2016. № 1 (39). С. 201–213.
15. Санникова О.П. Эмоциональность в структуре личности. Одесса : Хорс, 1995. 334 с.
16. Санніков О.І. Від стилю прийняття рішень до стильових характеристик особистості: ґенеза уявлень. Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць. НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3 (32). С. 98–115.
17. Санніков О.І., Саннікова А.О. Розумність у структурі рішимості особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки : збірник наукових праць. 2020. Том 12, № 9(54). С. 118–130.
18. Тарасенко М.Л. Трудности межличностного общения студентов с разным уровнем социального интеллекта : автореф. дис. … канд. психол. наук. Сургут, 2008. 25 с.
19. Чернобровкін В.М. Психологія прийняття педагогічних рішень. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. 448 с.
20. Южанинова А.Л. К проблеме диагностики социального интеллекта личности. Проблемы оценивания в психологии. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984. С. 95–111.
Опубліковано
2020-08-31
Сторінки
38-46
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ