ФЕНОМЕН НАУКОВОГО ТАЛАНТУ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Ключові слова: особистість, творча особистість, формування особистості, творчий потенціал, наукова обдарованість, біографічний метод у психології

Анотація

У статті розкрито психобіографічний аспект наукових здобутків українського вченого Володимира Івановича Вернадського.

Мета. Основною метою роботи є дослідження передумов розвитку наукової обдарованості В.І. Вернадського у взаємозв’язку з основними біографічними подіями.

Методи. У статті використовуються теоретичні та біографічний методи. Приділено увагу створенню й розвитку біографічного методу в науці, зокрема в українській психологічній сфері. Проаналізовано передумови формування та умови розвитку наукового таланту видатного вченого. Дослідницький фокус спрямовано на середовище письменника. Приділена увага мікросередовищу Володимира Івановича як інтелектуальної мережі родини Вернадських. Аналізуються сімейні умови, які можуть стати дієвими щодо формування творчої особистості.

Результати. Простежено зв’язки між значущими періодами життя Володимира Івановича Вернадського та створеними ним науковими працями. З’ясовано, що системоутворювальним чинником у проблемі розвитку здібностей є сама особистість. Пошук особистістю власної цілісності може бути фактором спроможності робити наукові відкриття. Досліджуються фактори, що впливають на формування наукового таланту в умовах звичайного життя В.І. Вернадського. У статті визначено основні фактори, що вплинули на розвиток здібностей В.І. Вернадського. До них зараховано такі: високий рівень загальних здібностей, який проявлявся в здібностях до навчання; позитивний вплив мікросередовища, спілкування в колі високоінтелектуальних людей, «гімназійне життя» значно вплинуло на розвиток самостійності прийняття рішень і розв’язання життєвих завдань, а також взаємодія з природою, так званий особистісно-природничий чинник, який майбутній науковець використовував у наукових дослідженнях і відкриттях.

Висновки. Отже, мікро- та макросередовище є властивою дійсністю, в умовах якої відбувається розвиток творчих здібностей індивіда. На формування наукового таланту особистості впливає сім’я й інші системи макросередовища, а саме: суспільство, соціально-політичний та економічний устрій країни, у якій формується особистість.

Посилання

1. Амонашвили Ш.А. О смысле жизни. URL: https://public.wikireading.ru/114928 (дата звернення: 23.12.2019).
2. Вернадский В. Очерки и речи. Москва, 1922.
3. Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской (1886–1889). Москва : Наука, 1988.
4. Гумилевский Л.И. Вернадский. Москва : Молодая гвардия, 1967. 256 с.
5. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. Житомир : Рута, 2006. 320 с.
6. Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский. Москва : Наука, 1982.
7. Ситник К., Бевз Т. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений. Київ : Наукова думка, 2017. 368 с.
8. Ярошевский М.Г. О генезисе субъекта научного познания. Вопросы философии. 1969. No 6. С. 68–80.
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
15-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ