ЗМІНИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН В КРАЇНАХ ЗАХОДУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СІМ’Ї В УКРАЇНІ

  • Олеся Анатоліївна Посвістак
Ключові слова: чайлдфрі, громадянське партнерство, дистантна сім’я, сурогатне материнство

Анотація

Мета. Висвітлення результатів дослідження, спрямованого на виявлення зміни форм шлюбно-сімейних стосунків, зростання чисельності окремих типів взаємин в країнах Західної Європи та Америки та дослідження впливу європейських тенденцій на трансформацію сім’ї в Україні.

Методи. Нами було здійснено порівняльний аналіз звітів Європейської економічної комісії ООН, звітів ООН про народжуваність, даних статистичних служб різних країн, а також проаналізовано сімейні кодекси та окремі закони країн. Це дозволило виявити зміни форм шлюбно-сімейних стосунків, зростання чисельності окремих типів взаємин в країнах Західної Європи та Америки. З метою встановлення рівня поширення в Україні сучасних західних концептів сімейних взаємин нами проаналізовано дані Європейської економічної комісії ООН, Державної служби статистики України, результати соціально-демографічного дослідження «Сім’я і діти» Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, дані перепису населення 2001 року та дані вибіркових досліджень 2008–2010 рр., а також результати роботи окремих дослідників.

Результати. Встановлено, що в Україні так само, як і в країнах Заходу, прослідковується тенденція збільшення віку вступу у шлюб та відтермінування батьківства, зростання кількості однодітних та бездітних сімей, росте рівень народжуваності поза офіційним шлюбом. Вступ у шлюб відбувається у більш зрілому віці, як і народження дітей (якщо відбувається взагалі). Партнерські стосунки – як шлюбні, так і позашлюбні – стають менш тривалими та стабільними навіть за наявності дітей. Поширеним стає використання сучасних репродуктивних технологій. Водночас, попри те, що в країнах Заходу узаконені та розповсюджені громадянські партнерства та одностатеві шлюби, в Україні такі типи сімейних стосунків перебувають поза законом.

Висновки. Було виявлено певну закономірність, взаємозв’язок між тим, як змінюється сім’я в країнах Заходу, та тим, як це відбувається в Україні. Встановлено, що на ці зміни суттєвий вплив має також культурне середовище та соціальні процеси.

Посилання

1. Analytical paper, prepared for the United Nations Expert Group Meeting. Family policy development: achievements and challenges. New York, May 14–15, 2015. 41 р.
2. Bilan démographique 2016. URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2554860#tableau-Figure7 (date of appeal: 24.12.2018).
3. Civil Partnership Act 2004. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/contents (date of appeal: 07.02.2019).
4. Duncan Р. Gay relationships are still criminalized in 72 countries, report finds. The Guardian2017. 27 July. URL: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/27/gay-relationships-still-criminalised-countries-report (date of appeal: 07.02.2018).
5. Family policies and diversity in Europe: The state-of-the-art regarding fertility, work, care, leave, laws and self-sufficiency / Еd. O. Thévenon, G. Neyer. Families and Societies Working Paper. 2014. № 7. 67 р.
6. Mallon G. P. Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Families and Parenting. Encyclopedia of Social Work. 2014. URL: http://socialwork.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-158 (date of appeal: 07.02.2018).
7. Marriage in Canada. URL: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/marriage-and-divorce/ (date of appeal: 07.02.2019).
8. Statista GmbH. URL: https://de.statista.com/statistik/info/ (date of appeal: 07.02.2019).
9. World Fertility Report 2013. New York : United Nations, 2014. 81 р.
10. Аксьонова С.Ю. Трансформації народжуваності та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку. Населення України: демографічні складові людського розвитку. Умань : «Сочінський», 2015. С. 10–32.
11. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Публікації. URL: http://www.idss.org.ua/public.html (дата звернення: 17.01.2019).
12. Курило И.А., Аксенова С.Ю., Слюсар Л.И. Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2 (30). С. 29–46.
13. Мировая демографическая ситуация, 2014 год : краткий доклад ООН. Нью-Йорк: ООН, 2014. 44 с.
14. Населення. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.08.2019).
15. Посвістак О.А. Становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ – ХХ століттях: дис. … докт. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2017. 505 с.
16. Слюсар Л. Специфіка батьківства у сім’ях різних типів. Демографія та соціальна економіка. 2017.
№ 3. С. 24–36.
17. Природний рух населення за 2016 рік : статистичний бюлетень. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.01.2018).
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
217-224
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ