ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА СТАРШОКЛАСНИКІВ

Ключові слова: особистість, психологічний розвиток, ставлення до природи, учні базової середньої освіти, юнаки та юнки

Анотація

Метою теоретико-експериментального дослідження став теоретичний аналіз та експериментальне вивчення психологічних особливостей розвитку екологічної свідомості особистості у підлітковому та юнацькому віці. На основі опрацювання наукової літератури виокремлено структуру екологічної свідомості особистості, яку представлено як єдність та взаємозв’язок когнітивного, емотивного, потребово-мотиваційного, ціннісно-смислового та конативного компонентів. Методи. У дослідженні використано комплекс психологічних методів та методик на виявлення особливостей розвитку окремих складових екологічної свідомості учнів: методи спостереження, опитування (бесіди, анкетування), тестування, аналіз їх ставлення до природи та поведінки, інші. В якості тестових методик використано: «Методику діагностики міри задоволеності основних потреб» в адаптації Л.П. Журавльової та М.К. Романової, «Ціннісні орієнтації» А.І. Моткова та Т.О. Огневої та ін. Результати дослідження планується покласти в основу розробки програми психологічного сприяння розвитку екологічної свідомості учнів, з врахуванням збалансованості та взаємозалежності компонентів їх екологічної свідомості у системі ставлень до соціального, природного, особистісного світу. Виявлено, що значно вищий рівень екологічної свідомості сформований у старшокласників, які мають природничу професійну спрямованість особистості, в порівнянні з тими, які планують після отримання середньої профільної освіти вступати до закладів вищої освіти економічного, технічного профілів. Висновки. За результатами теоретико-експериментального дослідження виявлено, що рівні розвитку та зміст компонентів екологічної свідомості учнів детермінуються їх віковими, статевими відмінностями та особливостями професійної спрямованості особистості.

Посилання

1. Журавльова Л. П. Діагностика емпатії особистості зрілого віку. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологічні виміри українського соціокультурного простору. Київ, 2011. С. 12–19.
2. Вернік О. Л. Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2004. 196 с.
3. Гагарин А. В. Воспитание природой. Москва : МГППИ, 2001. 201 с.
4. Можаровська Т. В. Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з деструктивних сімейм : дис. канд. психол. наукм : 19.00.07 ; ПНПУ. Одеса, 2019. 216 с.
5. Шмалей С. В. Екологічна особистість. Київ : Бібліотека офіційних документів, 2005. С. 203–204.
6. Deriabo S. Culture. Ecologe. Pedagogical Process. Daugavpils : Saule, 2003. С. 18–19.
Опубліковано
2022-05-06
Сторінки
51-58
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ