Приклад оформлення статті

УДК 159.923.2

  1. Загальна психологія; психологія особистості

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНЄ 
СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ З РОДИН ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Крупник Іван Романович,
кандидат психологічних наук,
викладач кафедри загальної та соціальної психології
Херсонський державний університет
krupnyk@ukr.net
ORCID

Анотація.
Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).
Структура анотації: МетаМетодиРезультати та Висновки.
Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

EMPIRICAL RESEARCH OF FEATURES OF IDEAS OF FUTURE FAMILY LIFE AT CHILDREN OF TEENAGE AGE FROM FAMILIES OF LABOR MIGRANTS

Krupnyk Ivan Romanovych,
Candidate of Psychological Sciences,
Lecturer of the Department of General and Social Psychology
Kherson State University
krupnyk@ukr.net
ORCID

Анотація англійською мовою.
Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).
Структура анотації: PurposeMethodsResultsConclusions.
Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Вступ (вказується новизна теми та актуальність наукових рішень).
1. Теоретичне обґрунтування проблеми
2. Методологія та методи
3. Результати та дискусії
Висновки (розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку).

Література:

  1. Докторович М.О. Неповна сім’я: Особливості роботи соціального педагога. К.: Шкільний Світ, 2010. 128 с.
  2. Дымнова Т.И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской.Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 46-56.

References:

  1. Doktorovych M.O. (2010).Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue].Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].
  2. Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent].Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].